Adatvédelmi tájékoztató az LMJ által szimpatizánsairól kezelt személyes adatokról

 

Az alábbi tájékoztató azt a célt szolgálja, hogy Önnek mint a Lehet Más a Jövő társadalmi szervezet (a továbbiakban: LMJ) szimpatizánsának – azaz az LMJ tevékenységét tagság nélkül támogató vagy arról rendszeres tájékoztatást igénylő magánszemélynek – személyes adatai LMJ által történő kezelésével kapcsolatos minden fontos információt megismerhessen.

 

Különleges adatokat kezelünk Önről

 

Adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján történik.

 

A GDPR 9. cikk (1) bekezdése alapján a politikai vélemény is különleges adat, amelynek kezelése más adatkezelésekhez képest korlátozottabb körben, szigorúbb garanciák mellett lehetséges. Minthogy a szimpatizánsok adatai egy párt adatkezelésében szinte mindig összefüggenek e különleges adatokkal, mi minden Önről kezelt adat tekintetében azok szerint a garanciák szerint biztosítjuk az adatok védelmét, amelyeket a GDPR a különleges adatok kezeléséhez megállapít.

 

Mit és miért kezelünk?

 

Az Ön személyes adatai közül kapcsolattartási adatként az Ön nevét, az Ön e-mail címét és telefonszámát, valamint lakóhelyének vagy tartózkodási helyének címét kezeljük, továbbá az Önnel kapcsolatot tartó területi szervezet megjelölését és az Önnel fenntartott kapcsolat minőségére vonatkozó információkat. Az Ön adataihoz iktatószámot rendelünk, amelynek célja, hogy az adatkezelési hozzájárulása az iktatószám alapján dokumentálható legyen.

 

Az adatkezelés célja a kezelt adatok tekintetében az Önnel mint az LMJ szimpatizánsával való kapcsolattartás,

  • az Ön tájékoztatása az LMJ tevékenységéről és rendezvényeiről, felhívások küldése az LMJ rendezvényeihez, kampányaihoz való csatlakozásra,

 

Az adatkezelés jogalapja az, hogy

  1. a) az az Önnel való kapcsolattartás rendszeressége esetén politikai célú nonprofit szervezet megfelelő garanciák mellett végzett jogszerű tevékenysége keretében történik [GDPR 9. cikk (2) bekezdés d) pont],
  2. b) az az Önnel való nem rendszeres kapcsolattartás esetén az Ön által az adatok rögzítését megelőzően tett kifejezett hozzájáruló nyilatkozat [GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pont] alapján történik, illetve ennek visszavonása esetén az Ön neve, a lakóhelyének vagy tartózkodási helyének címe, az e-mailcíme és a hozzájáruló nyilatkozat (a továbbiakban ezek együtt: a tiltó lista adatai) esetében az, hogy ez az LMJ jogi igényei védelme érdekében szükséges [GDPR 9. cikk (2) bekezdés f) pont].

 

Az LMJ Öntől e körben személyes adat kezelésére vonatkozó hozzájárulást kizárólag a következő formákban kér:

  1. a) személyes kapcsolat útján személyazonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány okmánnyal történt azonosítást követően, amelynek keretében az LMJ képviselője vagy munkavállalója az okmányait megtekinti, de azokról másolatot nem készít és nem kezel,
  2. b) elektronikusan, amelynek keretében a hozzájáruló nyilatkozat megtételét az LMJ az Ön által megadott e-mailcímre küldött üzenettel visszaigazolja, majd ezt követően Önnek a visszaigazoló üzenetre adott válaszban kell megerősítenie hozzájárulási szándékát.
  3. c) telefonon, amelynek keretében a hozzájáruló nyilatkozat megtételét az LMJ az Ön által megadott telefonszámon az Önnel lefolytatott beszélgetéssel igazolja.

 

Az LMJ a tiltó lista adatait elkülönítetten, kizárólag abból a célból kezeli, hogy annak segítségével a hatóságok és a bíróságok felé igazolni tudja, hogy az Ön rendelkezési jogának megfelelő intézkedéseket adatkezelése során megtette. Ha Ön a tiltó listán szerepel, akkor az Ön számára az LMJ – az adatok kezelésével összefüggő jogainak gyakorlásával kapcsolatos információkon túl – semmilyen megkeresést nem küld.

 

 

Ki fér hozzá az Ön adataihoz?

 

A rögzített adatok mindegyike tekintetében az adatkezelő a Lehet Más a Jövő társadalmi szervezet (székhely: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 36. fszt. 5., nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék, képviseli: Pitz Dániel, kapcsolattartási e-mailcím: info@lehetmasajovo.hu, kapcsolattartási telefonszám: 36-1/782-71-20, adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: Tóth Csaba tel.: 36-70/224-41-78, email cím: adatvedelem@LMJ.hu). Az adatokat az LMJ az Adatbázis Kezelő Rendszerben (a továbbiakban: ABK) tárolja.

 

Az adatkezelő e tevékenysége során adatfeldolgozóként igénybe veszi a Plex Online Informatikai Szolgáltató Kft-t (székhely: 1118 Budapest, Ugron Gábor u. 35., képviseli: Tóth Bálint), amely az adatkezeléssel összefüggésben – az LMJ adatkezelőként fennálló felelősségét nem érintve – az alábbi tevékenységet végzi: az adatbázis kezelő rendszert működteti.

 

Az adatfeldolgozó az adatok kezeléséhez további adatfeldolgozót az LMJ előzetes jóváhagyásával vehet igénybe. További adatfeldolgozóként a Data Center Solutions Kft. (3300 Eger, Kodály Zoltán út 6. képviseli: Tóth Dániel) az adatkezeléssel összefüggésben – az LMJ adatkezelőként fennálló felelősségét nem érintve – az alábbi tevékenységet végzi: LMJ.hu email fiókok biztosítása.

 

A kezelt adatokat az LMJ az Ön kifejezett előzetes hozzájárulása nélkül semmilyen formában nem teszi hozzáférhetővé a szervezeten kívüli személyek számára.

 

 

Milyen szervezési és biztonsági intézkedéseket alkalmazunk adatai védelmében?

 

Az LMJ az adatfeldolgozó közreműködésével az Ön személyes adatait a jelszóval és titkosítással védett informatikai felületeken kezeli.

Az adatok tartós tárolása adatbáziskezelő rendszerben történik, onnan csak a következő adatokat és kizárólag személyes kapcsolatfelvétel kezdeményezése érdekében lehet az LMJ más informatikai rendszerébe átvenni vagy nyomtatott formában a kapcsolatot felvevő LMJ tag vagy munkavállaló rendelkezésére bocsátani: név, kapcsolattartó területi szervezet, életkor, telefonszám, e-mail cím és a lakóhely helysége. Az adatbáziskezelő rendszeren kívüli adattárolásra csak a kapcsolatfelvételhez szükséges ideig, de legfeljebb 50 napig kerülhet sor, ezt követően az adatbáziskezelő rendszeren kívül tárolt adatokat az LMJ haladéktalanul törli. A nem automatizált adatkezelés során rögzített adatokat és hozzájáruló nyilatkozatokat az LMJ azok kézhez vételétől számított három napon belül digitalizálja és rögzíti az adatbáziskezelő rendszerben, majd az eredeti iratokat hordozó iratokat haladéktalanul megsemmisíti.

A kezelt adatokhoz csak az LMJ vezető tisztviselői, feladatkörrel rendelkező tagjai és munkavállalói, valamint az adatfeldolgozók feladatkörrel rendelkező munkavállalói férnek hozzá a következők szerint.

Az LMJ csak a törvény által előírt esetekben ad át személyes adatokat harmadik személy címzettek számára, és csak a szükséges mértékben és adatkör tekintetében (bírósági eljárás esetén az eljáró bíróságnak, rendőrségi megkeresés esetén, ha a rendőrség a nyomozáshoz személyes adatokat tartalmazó iratok továbbítását kéri, ÁSZ ellenőrzés esetén ha az ÁSZ személyes adatokat tartalmazó iratokat kér, abba tekint be).

 

Meddig kezeljük az Ön adatait?

 

Az LMJ az adatokat általában a hozzájárulás visszavonásáig, míg a tiltó lista adatait a hozzájárulás visszavonásától számított öt évig kezeli.

 

Ha a fenti határidő leteltekor akár az LMJ, akár az Ön, akár más által megindított olyan jogi eljárás lenne folyamatban, aminek során az LMJ érdekeinek védelme érdekében az adatok kezelésére továbbra is szükség van, úgy az adatok törlésére ezen eljárás jogerős lezárásakor kerül sor.

 

Kérheti-e Ön adatai törlését, helyesbítését, az adatok kezelésének korlátozását?

 

Ön az adatok kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja és kérheti az adatok felhasználásának korlátozását is: ebben az esetben az LMJ ezeket az adatokat – a tiltó lista adatai kivételével – haladéktalanul törli.

 

Ön adatai törlését – a tiltó lista adataira is kiterjedően – kérheti emellett akkor is, ha Ön szerint az adatkezelés jogellenes, az adatkezelésre már nincs szükség azokból a célokból, amelyek érdekében az adatkezelés folyt, vagy ha az adatokat uniós vagy tagállami jogi kötelezettség alapján törölni kell.

 

Téves adatrögzítés vagy adataiban beálló változás esetén természetesen kérheti a kezelt adatok helyesbítését.

 

Hogyan férhet hozzá a személyes adataival kapcsolatos információkhoz?

 

Ön tájékoztatást kérhet az LMJ-től arról, hogy mely személyes adatait milyen célból, milyen módon kezeljük, valamint másolatot kérhet azon személyes adatokról, amelyeket kezelünk. E kéréseit ingyenesen teljesítjük.

 

Rendelkezési és hozzáférési jogait – éppen adatainak védelme érdekében – csak előzetes azonosítást követően tudjuk biztosítani. Ezért kérjük, hogy az adatkezeléssel összefüggő kéréseit, nyilatkozatait, panaszait az info@lehetmasajovo.hu emailcímen az LMJ-nél regisztrált e-mailcíméről küldött e-mailben jelentse be, illetve ha ez valamilyen oknál fogva nem lenne lehetséges, akkor a fenti e-mailcímen vagy a 36-1/782-71-20 telefonszámon jelezze az LMJ felé. Utóbbi esetben jogainak gyakorlásához szükség lesz személyazonosságának igazolására.

 

Ön emellett személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27. Levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16.) vagy az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek), illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1135 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c, www.naih.hu) fordulhat.

Az LMJ fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa. Erre tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni a https://lehetmasajovo.hu weboldalt abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesse a változásokat. Kérésére átadjuk Önnek mindenkor a hatályos Tájékoztatót nyomtatott formában.